h

Het VNG-rapport over de rioolheffing

30 juni 2019

Het VNG-rapport over de rioolheffing

Rioolheffing gaat niet alleen over afvalwater. Niet alleen het buizenstelsel is van belang bij de verduurzaming maar ook de manier waarop de gemeente omgaat met gevolgen van hoosbuien, verdroging en verzilting, vermenging van hemelwater met afvalwater, enz.

“De kosten van al deze voorzieningen mogen door de gemeente verhaald worden onder de term “rioolheffing” maar dat is niet terug te lezen in de naam van de heffing. In artikel 228a van de Gemeentewet is echter de
VERPLICHTING opgenomen om de heffing rioolheffing te noemen.”

Uit de opbrengst van de rioolheffing kan de gemeente een fonds vormen om duurzame initiatieven te stimuleren.” (dat is dan de “Duurzame Financiële Voorziening” in het VNG-verslag) .

Daarbij moet aan 2 voorwaarden worden voldaan :

  1. Er moet een meer dan zijdelings verband zijn ;
  2. Bedragen moeten gestort worden in een voorziening (geoormerkt zeg maar). Dat is dan de geruststelling die het VNG de burgers geeft. Alleen , ze zeggen er ook bij : deze bedragen vormen dus een last, een kost. (die dus doorgerekend wordt naar de gebruiker).

Ik begrijp hieruit dat rioolbelasting die de burger betaalt in een pot gestopt wordt om alle doelstellingen van de ronde-tafel-gesprekken te halen. De basis wordt breder, de grondslag is dan gewijzigd. En dat is onheilspellend. Wat zal niet allemaal aangevoerd worden om de breedte van de basis op te vullen? 

Toch blijft de kostendekkendheidsgraad - waarvan uitgegaan zal worden bij de invoering van de nieuwe rioolheffing - belangrijk.  De rioolheffing mag max kostendekkend zijn, dus er mag niet meer gevraagd worden dan uitgegeven wordt. Door meer onder de noemer “rioolheffing” te schuiven kan meer gevraagd worden aan de burger. Een slecht zaak dus. Een onveilig en onvoorspelbare uitkomst. Eigenlijk ziet de gemeente de 100 % die dichterbij komt als een probleem. Dan kan niet MEER belasting geïnd worden. Oplossing aangeboden in het rapport van de VNG :  verbreden van de grondslag. (vb : de gemeente zegt ; je mag niet meer in de hoogte bouwen, dus dan gaan ze in de breedte bouwen, of in een huis mogen niet meer dan 4 arbeidsmigranten wonen, gevolg, je verandert de naam “huis” en dan mogen er plots 10 Polen in wonen).

De gemeente zal er vast op toezien dat de instroom van nieuwe projecten onder de noemer “rioolheffing” sneller laten stijgen dan de stijging van de dekkingsgraad naar 100 %.  

Vroeger was de riooldekking misschien maar 94 % (of 91 % of 97 %) en daar was dan bij de gemeente een (financieel) reservepotje voor. Met de invoering van de “doelstellen-heffing” (bredere grondslag) wordt het financiële reservepotje overbodig. De gemaakte kosten door de bredere grondslag moeten tot LAST in de raming van de rioolheffing komen. Dus, er mag meer belasting geheven worden voor rioolheffing.

In het document van de VNG staat duidelijk “De kosten van al deze voorzieningen mogen onder de brede rioolheffing worden verhaald maar dat is niet terug te lezen in de naam van de heffing. In artikel 228a van de Gemeentewet is echter de verplichting opgenomen om de heffing RIOOLHEFFING te noemen.

Welk zwaard boven ons hoofd hangt als de gemeente dat invoert !!!!!!

Reactie toevoegen

U bent hier