h

Vakantiepark MARINA BEACH en “De Brief”

3 oktober 2021

Vakantiepark MARINA BEACH en “De Brief”

De kerngedachte die bewoners op het vakantiepark Marina Beach overgehouden hebben aan “De Brief” van de Gemeente Terneuzen - die ze op zaterdagochtend 25 september jl. op de deurmat vonden - is tot op de dag van vandaag  :
“Ik moet eruit VOOR 9 oktober of 25.000 euro betalen”.

Nu is het  PERMANENT wonen op een vakantiepark nog bijna nergens toegestaan. Daar is Terneuzen geen uitzondering op. Toch worden in het land gesprekken gevoerd om de bestemming “WONEN” op een vakantiepark snel geregeld te krijgen. Het huizentekort is hierbij een belangrijke factor.

Een gemeente moet in een bestemmingsplan aangeven wat de bestemming van ieder gebied wordt. Deze genomen beslissing kan gewijzigd worden wanneer bijvoorbeeld de eeuwenoude landbouwgrond moet wijken voor de bouwplannen van een gemeente. Dat gebied krijgt dan de bestemming “wonen”.

Een gemeente is dus echt wel een Klein Koninkrijkje dat onbedoeld een gewone boer steenrijk kan maken en onbedoeld een persoon dakloos kan maken.

Nu kan ik me niet voorstellen dat een boer ooit slechts 2 weken kreeg om zijn woning te ontruimen omdat de gemeente “woon-bestemming” op zijn akker wil leggen.

En ik kan me ook niet voorstellen dat die boer in een brief te lezen zou krijgen dat hij 25.000 euro moet betalen als hij niet binnen 2 weken zijn woning heeft verlaten.  

Vragen van de SP

Is 2 weken niet te kort ?

Is 25.000 euro niet teveel ?

De boer werd vast, eeuwen geleden, volkomen ordelijk ingeschreven bij de gemeente op zijn woonadres en de bijbehorende akkers waren bekend. Als een gemeente dit weiland wil kopen van de boer teneinde er een hele wijk te kunnen bouwen, dan zal een wethouder vast meer dan eens rond de tafel moeten zitten om tot een overeenkomst te komen. Geen boer zal op de deurmat een brief vinden zoals de bewoners van de Fazantenweg 3 vonden (na een controle van 3 maanden ervoor).

En ja, de boer heeft iets wat de Gemeente wil, terwijl de bewoners van Marina Beach dat niet hebben.

Toch vindt de SP het vreemd en ongewenst dat de gemeente Terneuzen verschillende benaderingsmanieren hanteert en de menselijke maat in zijn handelen inzake “De Brief” onvoldoende aangewend heeft.

Terneuzen heeft door zijn inval op Marina Beach van 1 juli jl. een duidelijk beeld van de huidige staat van het vakantiepark (en ik citeer) …

waaruit blijkt dat strijdige bewoning plaatsvindt op het adres Fazantenlaan 3 op Vakantiepark Marina Beach te Hoek. Volgens onze informatie bent u huurder van deze woning. In deze brief leggen we u uit waarom wij voornemens zijn om u een last onder dwangsom op te leggen . Bevindingen ; U staat ingeschreven op dit adres als vaste woon-en verblijfplaats.Tijdens de controle heeft u verklaard permanent te verblijven in de recreatiewoning aan de Fazantenlaan 3 op Vakantiepark Marina Beach te Hoek en een huurovereenkomst te hebben gesloten voor de duur van 1 jaar. Daardoor overtreedt u wet- en regelgeving.”

Vragen van de SP i.v.m. bovenstaande citering onder Bevindingen :

Is de overtreding van wet- en regelgeving dan :

1. De inschrijving bij de gemeente op het adres ?

2. Het hebben ondertekend van een huurcontract van 1 jaar op dit adres ?

En :

3. Sinds wanneer kun je ergens wonen zonder huurcontract te ondertekenen ?

4. Waarom worden mensen tot voor kort nog ingeschreven op een adres waarvan ambtenaren weten dat er geen Permanente Bewoning mag plaatsvinden ?

 

Tijdslijn :

1 juli 2021 : De gemeente T voert controle uit op MB

6 juli 2021 : Vaststelling facetbestemmingsplan Wonen.

25 september 2021 : “De Brief” op de deurmat bij bewoners van MB aan de Fazantenweg 3 en aan de Middenweg 1 te Hoek.

4 oktober 2021 : Inspreekrecht en indienen ZIENSWIJZE bij de gemeente T. Start om 19u30.

9 oktober 2021 : Einddatum HERSTELMAATREGEL. (lees : huis op MB verlaten)

Ter info :

De landelijke lijn van de VROM gaf in 2003 aan GEEN permanente bewoning toe te staan in een recreatiewoning of vakantiehuis. (VROM = Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)

Elke gemeente in Nederland is echter vrij om in haar vakantiepark de bestemming “wonen” of de bestemming “recreatie” te geven. De meeste campings in Nederland hebben een bestemmingsplan ‘recreatie’, waardoor het niet is toegestaan om hier permanent te wonen. De definitieve uitspraak die een bestemmingsplan voorstelt kan echter gewijzigd worden door bijvoorbeeld een voorliggend Facetbestemmingsplan.

Het B&W van Terneuzen heeft op 1 juni 2021 een Vaststelling facetbestemmingsplan Wonen Terneuzen gepubliceerd waarin te lezen staat dat bepaalde woorden met hun betekenis toegevoegd worden aan de ‘BESTEMMINGSREGELS’. In dit facetbestemmingsplan is tevens opgenomen onder Art. 5 het OVERGANGSRECHT. Opgenomen werd wat op het moment van opstellen van het  “facetbestemmingsplan” aanwezig was op het terrein en dat wijzigingen niet toegestaan zijn. Dit facetbestemmingsplan werd vastgesteld door de raad op 6 juli 2021.

 

Vanuit deze positie kan de gemeente nog altijd beslissen om te :

  • Een gedoogbeleid op te stellen ;
  • bepaalde percelen op het park de bestemming “wonen” te geven ;
  • de gemeente kan nader bepalen hoeveel maanden gerecreëerd mag worden op het vakantiepark ;
  • bepaalde personen op het vakantiepark kunnen een “persoonsgebonden omgevingsvergunning” krijgen van de gemeente.
Echter, in “De Brief” staat duidelijk te lezen :
“Het behoud van het recreatief en toeristisch karakter van het Vakantiepark staat voorop”.
“Vermenging van recreatie en permanente bewoning op het park willen wij voorkomen.”
“Ook kunnen recreatiebedrijven – als wij niet overgaan tot handhaving – in een volgende situatie, zich beroepen op de gemaakte uitzondering. Dat willen wij voorkomen”.

 

Opmerkelijk :

De dwangsom strekt tot het ongedaan maken van de overtreding en ziet de gemeente dus niet als strafmaatregel.

M.a.w.

De bewoner heeft een fout gemaakt en het LOGISCHE GEVOLG is een dwangsom

De bewoner is niet gerechtigd dit te zien als strafmaatregel want het is een LOGISCH GEVOLG VAN HET OVERTREDEN VAN WET- EN REGELGEVING.

Tegen het voornemen van de gemeente om die personen een “LAST OP TE LEGGEN’ kan een ZIENSWIJZE ingediend worden op grond van artikel 4.8 van de Algemene wet bestuursrecht.

Dit dient binnen 14 dagen te gebeuren.

Vragen van de SP :
  • Is de gemeente niet mede verantwoordelijk voor het mogelijk maken tot het plegen van een overtreding van wet- en regelgeving door de mensen in te schrijven op het adres van het vakantiepark Marina Beach ?
  • Is de gemeente niet mede verantwoordelijk voor de gevolgen van deze actie ? Immers, je duwt mensen uit hun huis, de straat op, de illegaliteit in, enz….
  • Is de gemeente van plan om alle mensen die ze aanschreven met “De Brief” ook op te volgen  en ze bij te staan ? Hoe wordt die hulp geboden ?

Vragen de bewoners van MB :

De noodzaak om in begrijpelijke taal meegenomen te worden in het hele proces is aanwezig ;

  • Vertel de mensen aan de balie dat ze wel ingeschreven kunnen worden op het adres van het vakantiepark Marina Beach, maar dat ze er wettelijk gezien niet Permanent mogen wonen. Leg ze uit dat de gemeente moet handhaven en dus moet controleren teneinde aan de wetgeving te voldoen. Vertel mensen aan de balie dat ze af en toe een inval op het Park kunnen verwachten.
  • Neem mensen open mee in het proces richting het versturen van “De brief” naar de bewoners van het vakantiepark. Drop zoiets nooit meer klakkeloos op de deurmat van mensen
  • Leg op voorhand uit aan de bewoners van het park wat hun mogelijkheden zijn tot verweer zodat ze in de twee weken niet wegglippen, de anonimiteit in, of terug naar hun relatie trekken waar ze net vandaan gevlucht waren.

Reactie toevoegen

U bent hier