h

Goed nieuws voor bijstandsgerechtigden

8 maart 2021

Goed nieuws voor bijstandsgerechtigden

In januari stelden we Schriftelijke Vragen aan het College i.v.m. giften voor bijstandsgerechtigden. (1)

In de media konden we lezen dat de gemeente Wijdermeren maar liefst 7000 euro teruggevorderd had van een uitkeringsgerechtigde omdat haar moeder wekelijks d'r boodschappen betaalde.

Als je er de Participatiewet op naslaat, dan kun je zien dat een gemeente verplicht is om giften in mindering te brengen van de bijstand.

De antwoorden die we hier in Terneuzen binnenkregen stelden ons gerust en we kunnen dus vertellen dat :

“Periodieke giften van instellingen en personen mogen in principe voor maximaal 15 % van die norm buiten beschouwing gelaten worden.”

Een voorbeeld : Heb je een bijstandsuitkering van 600 euro per maand dan mag je per maand als gift krijgen : 15 % van 600 = 90 euro

Wel is het uiteraard zo dat bijstandsgerechtigden verplicht zijn alle giften die ze krijgen tijdig te melden.
  1. https://terneuzen.raadsinformatie.nl/document/9835255/1/2021-01-13%20Casteleijn%20-%20bijstandsgerechtigden%20-%20antwoord%202021-03-02

Op onderstaande site van het Rijk kunt u veel informatie vinden over allerlei uitkeringen

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/12/18/uitkering...

  • De IOAW en de IOAZ
  • De WW, ZIA, WAO en ZW
  • De Wanjong
  • De Toeslagenwet
  • De AOW
  • De Anw
  • De Kinderbijslag

Reactie toevoegen

U bent hier